Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QHKT 24 Tháng Tám 2018 2:36:00 CH

Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 26/3/2016 của UBND TP về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

 Tải Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 26/3/2016 của UBND TP về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây.

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  1461 /QĐ-UBND ngày  26  tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch – Kiến trúc

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực quy hoạch – đô thị

1

Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch

2

Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch

 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Ban quản lý Khu chức năng đô thị (Ban Quản lý Khu Nam, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực quy hoạch – đô thị

1

Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch

2

Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch

 

C. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực quy hoạch – đô thị

1

Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch

2

Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch

 


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

Lĩnh vực quy hoạch – đô thị

          1.Thủ tục cấp Giấy phép Quy hoạch

a/ Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Địa chỉ: Số 168 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét và Cấp chứng chỉ quy hoạch cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

b/ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch (theo Mẫu 1 hoặc Mẫu 2);

+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch;

+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;

+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

          - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

d/ Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

đ/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Quy hoạch – Kiến trúc

g/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấp phép quy hoạch

h/ Lệ phí: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

i/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu 1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch (sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung).

- Mẫu 2: Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch (sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ).

k/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

l/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực ngày 01/01/2010;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, có hiệu lực ngày 25/05/2010;

- Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cấp Giấy phép quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực ngày 22/7/2011;

- Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đồi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cấp Giấy phép quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực ngày 07/01/2013.

 

2.Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch

a/ Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Các Ban quản lý Khu chức năng đô thị, từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các Ban quản lý Khu chức năng đô thị tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Các Ban quản lý Khu chức năng đô thị xem xét và Cấp chứng chỉ quy hoạch cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

          b/ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Các Ban quản lý Khu chức năng đô thị

          c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu);

+ Sơ đồ vị trí của khu vực hoặc lô đất xác định bằng bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/1000- 1/2000 (đối với diện tích > 5ha), tỷ lệ 1/5000 (đối với diện tích ≤ 5ha) do cơ quan- đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện.

          - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

          d/ Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

          đ/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          e/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Các Ban quản lý Khu chức năng đô thị

          g/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ quy hoạch hoặc Văn bản trả lời đối với các trường hợp không có đầy đủ thông tin để cấp Chứng chỉ quy hoạch.

          h/ Lệ phí: Không có.

          i/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch.

          k/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

          l/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực ngày 01/01/2010;

 

- Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực ngày 22/7/2011.

 


Số lượt người xem: 1498    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiểu phẩm tham dự Cuộc thi Cải cách hành chính 2013
  • Tổng kết Giải mở rộng MỘT VÒNG LỊCH SỬ năm 2016
  • PRCUD - HCMC - 2010 - HIEPPHUOC - PORT - URBAN - AREA
  • PRCUD - HCMC - 2010 - DISTRICT 6- URBAN - AREA
  • Chúc mừng các nữ CBCC Sở QHKT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Nghìn năm Thăng long Đống đô Hà Nội

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
5
6
8
0
6
1
Tìm kiếm