Phổ biến chế độ chính sách 13 Tháng Mười Hai 2018 9:51:30 SA
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam  (03/11/2017)
Theo đó, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước trong việc đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí và truyền thông đa phương tiện phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước.
Ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 9/2017  (31/10/2017)
(SQHKT) - Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 9 năm 2017, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 09 Nghị định của Chính phủ và 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, ...
Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả  (31/10/2017)
Mục tiêu nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng
Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  (20/10/2017)
Nghị định này áp dụng đối với cán bộ trong các cơ quan nhà nước; công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; công chức xã, phường, thị trấn; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng  (16/10/2017)
Theo đó, Chủ đầu tư có thể lựa chọn áp dụng quy trình này hoặc quy trình thông thường khi thực hiện thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư  (05/10/2017)
Nội dung phương án đơn giản hóa liên quan đến thủ tục hành chính trong 07 lĩnh vực: An toàn lao động: 04 thủ tục; Bảo trợ xã hội: 11 thủ tục; Giáo dục nghề nghiệp: 08 thủ tục; Lao động - tiền lương và quan hệ lao động: 02 thủ tục; Phòng chống tệ nạn xã hội: 06 thủ tục; Quản lý lao động ngoài nước: 05 thủ tục; Việc làm: 10 thủ tục.
Hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho các hộ cận nghèo thuộc huyện Cần Giờ  (05/10/2017)
Địa điểm thực hiện dự án tại xã Bình Khánh, xã Lý Nhơn, xã Thạnh An và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.
Hướng dẫn quy trình thủ tục xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (03/10/2017)
Sở Công thương là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu; chuyển hồ sơ đến các đơn vị có liên quan để giải quyết; tổng hợp, lập báo cáo thẩm định trình UBND thành phố xem xét, quyết định.
Bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính  (02/10/2017)
Cụ thể, công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV được áp dụng bảng lương tương ứng kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Điều kiện chuyển từ viên chức sang công chức  (29/09/2017)
- Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiểu phẩm tham dự Cuộc thi Cải cách hành chính 2013
  • Tổng kết Giải mở rộng MỘT VÒNG LỊCH SỬ năm 2016
  • PRCUD - HCMC - 2010 - HIEPPHUOC - PORT - URBAN - AREA
  • PRCUD - HCMC - 2010 - DISTRICT 6- URBAN - AREA
  • Chúc mừng các nữ CBCC Sở QHKT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
  • Nghìn năm Thăng long Đống đô Hà Nội

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
2
8
8
2
Tìm kiếm