Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Thanh Nhã:

  -  Chỉ đạo và quản lý, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo hướng phát triển bền vững và tham mưu có chất lượng cao hơn cho thành phố.

   -  Công tác quản lý quy hoạch – kiến trúc, quy hoạch xây dựng có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

 -   Chỉ đạo công tác chuyên môn của Sở liên quan đến chức năng quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên cơ sở tham mưu của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực chuyên môn được phân công.

-    Quản lý các hội nghề nghiệp được Thành phố giao (Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh).

-   Các công tác khác do Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Xây dựng giao.

-   Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở.

   - Phụ trách công tác cung cấp Ý kiến quy hoạch kiến trúc; Chứng chỉ quy hoạch; Giấy phép quy hoạch; Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; điều chỉnh cục bộ QHCT TL 1/2000 thuộc lĩnh vực/thể loại: 

  + Các công trình – dự án đặc biệt, phức hợp, có ý nghĩa quan trọng tại Thành phố;

  + Các dự án quy hoạch phát triển đô thị có lập QH tỉ lệ 1/500, tỉ lệ 1/2000; các dự án phức hợp trong khu vực khu trung tâm thành phố. 

+ Cho ý kiến chỉ đạo đối với các công việc do các Phó giám đốc được phân công phụ trách;

-   Chỉ đạo thống nhất và kiểm tra công tác điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết; công tác hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý quản lý lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc của Thành phố.

-   Công tác phê duyệt đề cương tổng dự toán quy hoạch đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trong lĩnh vực phụ trách.

  -  Chỉ đạo và phân công đối với các nhiệm vụ, công tác cụ thể khác hoặc công tác mới phát sinh.

  -   Công tác triển khai thực hiện chương trình hành động của thành phố đối với các chương trình đột phá theo nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ X.

 -   Công tác Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố theo Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ; định hướng phát triển thành phố.

-   Công tác về bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị; quy hoạch không gian ngầm Thành phố.

-   Công tác cải cách hành chánh.

 -   Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác của Thành phố, Bộ Xây dựng theo phân công của cấp có thẩm quyền; Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch Thành phố.

-   Công tác nội bộ: Bảo vệ chính trị nội bộ; Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng; Chỉ đạo về Cải cách hành chính; Tổ chức – Cán bộ; Thanh tra; Kế hoạch; Thông tin - truyền thông; Chủ tịch các Hội đồng chuyên môn theo quy định.

- Quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, tình hình nhân sự và chất lượng công tác của các đơn vị: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quy hoạch chung, Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng.

- Phụ trách liên hệ với địa phương: Các ban quản lý: Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị mới Tây Bắc, Khu đô thị mới Nam TP, Khu chế xuất và công nghiệp, Khu Công nghệ cao.

 

Phó Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Đình Hưng:

-        Đảm bảo duy trì và phát triển tốt hoạt động nội bộ, đời sống, tinh thần cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

-   Trực tiếp phụ trách lĩnh vực quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn; quản lý quy hoạch ngành giao thông vận tải.

-   Là chủ tài khoản thứ hai của Sở.

-   Phụ trách công tác cung cấp Ý kiến quy hoạch kiến trúc; Chứng chỉ quy hoạch; Giấy phép quy hoạch; Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết TL 1/2000 thuộc lĩnh vực/thể loại:

+ Các công trình - dự án hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị;

+ Các công trình, dự án có chức năng liên quan đến lĩnh vực: điện lực, cấp thoát nước, xăng dầu, PCCC;

+ Các công trình - dự án về y tế, giáo dục (tính chất không tập trung và không nằm trong hệ thống mạng lưới quy hoạch ngành từ cấp Thành phố trở lên);

+ Các công trình nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại - dịch vụ;

+ Các dự án nhà ở độc lập, đơn chức năng (không lập dự án QH 1/500) ngoài khu vực Khu Trung tâm (quận 1,2,3,4 và Bình Thạnh).

-   Giải quyết về chuyên môn đối với các lĩnh vực về Nông, Lâm, Ngư nghiệp và Nông thôn mới; An ninh – Quốc phòng; Quy hoạch sử dụng đất.

-    Giải quyết về chuyên môn đối với các dự án có tính chất PPP của Thành phố theo lĩnh vực được phân công.

-   Công tác phê duyệt đề cương tổng dự toán quy hoạch đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị lĩnh vực được phân công.

-    Công tác giải quyết, tổ chức xử lý chính các đơn thư khiếu tố, khiếu nại gửi đến Sở và liên quan công tác của Sở theo lĩnh vực được phân công.

-    Công tác củng cố và tăng cường pháp lý về quy hoạch và quản lý hạ tầng kỹ thuật.

-    Công tác quy hoạch chung, quy hoạch phân khu cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị.

-    Công tác về quy hoạch cốt nền xây dựng

-    Công tác về quy hoạch có liên quan đến yếu tố môi trường.

-     Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và phân công của Giám đốc Sở.

-  Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Sở (lĩnh vực được phân công).

-   Công tác nội bộ: Phụ trách, quản lý công tác quản trị, tài vụ; Phụ trách công tác Bình đẳng giới của Sở; Công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực và nhiệm vụ được phân công.

-  Quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, tình hình nhân sự và chất lượng công tác của các đơn vị: Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Phòng Quản lý quy hoạch Khu vực 2.

- Phụ trách liên hệ với địa phương: Các quận: 9, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức, Tân Bình, Tân Phú; Các huyện: Củ Chi, Hóc Môn.

 Phó Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Thanh Toàn:

-  Đảm bảo duy trì và nâng cao tính pháp lý, chất lượng về chuyên môn của sở.

-  Trực tiếp phụ trách lĩnh vực quản lý quy hoạch phân khu đô thị và nông thôn tỉ lệ 1/2000 – 1/5000 (bao gồm cả quy hoạch giao thông); quản lý quy hoạch ngành.

-   Phụ trách nguồn ngân sách dành cho công tác hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc.

-   Phụ trách công tác cung cấp Ý kiến quy hoạch kiến trúc; Chứng chỉ quy hoạch; Giấy phép quy hoạch; Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết TL 1/2000 thuộc lĩnh vực/thể loại:

+ Các công trình - dự án theo quy hoạch ngành có tính chất mạng lưới, tập trung và thuộc cấp tỉnh/thành phố (Ngành y tế, giáo dục, công nghiệp, thể dục thể thao…).

+ Các công trình - dự án có liên quan đến công nghiệp, sản xuất, kho tàng bến bãi; có liên quan đến các cơ quan Trung ương trên địa bàn.

+ Các dự án nhà ở độc lập (không lập dự án QH 1/500) tại khu vực các Khu chức năng có Ban quản lý của Thành phố.

+ Các dự án nhà ở độc lập có kết hợp chức năng khác (không lập dự án QH 1/500) ngoài khu vực Khu Trung tâm.

-    Giải quyết về chuyên môn đối với: Cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc phục vụ đấu giá đất, mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư; thẩm định giá nhà - đất thuộc Nhà nước quản lý do Ban chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) thực hiện; Cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc do Tổ liên ngành (Sở Tài nguyên và Môi trường) thực hiện.

-    Giải quyết về chuyên môn Quy hoạch phân khu đô thị và nông thôn tỉ lệ 1/2000 – 1/5000 (bao gồm cả quy hoạch giao thông trong phạm vi đồ án).

-     Giải quyết về chuyên môn đối với các dự án có tính chất PPP của Thành phố theo lĩnh vực được phân công.

-    Công tác phê duyệt đề cương tổng dự toán quy hoạch đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị lĩnh vực được phân công

-    Công tác giải quyết, tổ chức xử lý phối hợp các đơn thư khiếu tố, khiếu nại gửi đến Sở và liên quan công tác của Sở theo lĩnh vực được phân công.

-    Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.

-    Công tác củng cố và tăng cường pháp lý về quy hoạch đô thị và nông thôn.

-    Công tác quản lý thực hiện quy hoạch.

-    Công tác tăng cường và nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch.

-    Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và phân công của Giám đốc Sở.

-    Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Sở (lĩnh vực được phân công).

-    Công tác nội bộ: Phụ trách, chỉ đạo công tác kiểm soát các quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về quy hoạch – kiến trúc; Phụ trách, chỉ đạo đổi mới hoàn thiện quy trình, nội dung các cơ sở pháp lý quản lý về quy hoạch – kiến trúc tại Sở; Công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực và nhiệm vụ được phân công.

-    Quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, tình hình nhân sự và chất lượng công tác của các đơn vị: Phòng Quản lý quy hoạch Khu vực 1, Phòng Quản lý thực hiện quy hoạch - Pháp chế.

Phụ trách liên hệ với địa phương: Các quận: 5, 6, 7, 8, 10, 11, Bình Tân, Bình Chánh; Huyện Cần Giờ.

 Phó Giám đốc Sở - Ông Hoàng Tùng: 

-  Phát huy tính chuyên môn cho hoạt động cơ quan trên nền tảng khoa học và công nghệ mới.

-    Trực tiếp phụ trách lĩnh vực quản lý kiến trúc – cảnh quan, thiết kế đô thị; quản lý quy hoạch xây dựng không gian ngầm, quy hoạch liên quan đến hệ thống đường sắt đô thị.

-   Phụ trách nguồn ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học; ứng dụng và đổi mới công nghệ.

-    Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Sở.

-    Phụ trách công tác ý kiến quy hoạch kiến trúc; Chứng chỉ quy hoạch; Giấy phép quy hoạch; QHCT TL 1/500; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết TL 1/2000 thuộc lĩnh vực/thể loại:

+ Các công trình, dự án về tôn giáo;

+ Các thiết chế văn hóa, nghệ thuật, lịch sử và du lịch;

+ Các công trình, dự án thương mại - dịch vụ;

+ Các công trình, dự án nhà ở độc lập trong khu vực Khu Trung tâm.

-   Giải quyết về chuyên môn đối với lĩnh vực thiết kế đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc, cảnh quan; quy hoạch các nút giao thông.

-   Giải quyết về chuyên môn đối với các dự án có tính chất PPP của Thành phố theo lĩnh vực được phân công.

-   Công tác phê duyệt đề cương tổng dự toán quy hoạch đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị lĩnh vực được phân công.

-    Công tác giải quyết, tổ chức xử lý phối hợp các đơn thư khiếu tố, khiếu nại gửi đến Sở và liên quan công tác của Sở theo lĩnh vực được phân công.

-    Phụ trách triển khai, kiểm tra đôn đốc các công việc liên quan đến Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố theo Quyết định 24.

-    Chỉ đạo điều hành công tác củng cố và tăng cường pháp lý về quản lý kiến trúc, cảnh quan.

-     Triển khai quy hoạch không gian ngầm đô thị và giảm ùn tắc giao thông.

-    Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và phân công của Giám đốc Sở.

-    Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Sở (lĩnh vực được phân công).

-    Tham gia công tác “Thành phố thông minh”.

-   Công tác nội bộ: Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của Sở; Phụ trách, chỉ đạo công tác hành chính (lĩnh vực công nghệ thông tin, bản đồ và cơ sở dữ liệu) của Sở; Phụ trách các phong trào và công tác quản lý Thanh niên của Sở; Công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực và nhiệm vụ được phân công.

-   Quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tình hình nhân sự và chất lượng công tác của các đơn vị: Phòng Quản lý quy hoạch khu Trung tâm, Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc, Trung tâm Thông tin quy hoạch.

- Phụ trách liên hệ với địa phương: Các quận: 1, 2, 3, 4, 12, Bình Thạnh; Huyện Nhà Bè.

 

Object reference not set to an instance of an object.

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
2
9
5
3
Tìm kiếm