Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Thanh Nhã:

-     Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở.

-    Trực tiếp phụ trách các công tác: Cải cách hành chính; Tổ chức – Cán bộ; Thanh tra; Kế hoạch; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng; Thi đua - Khen thưởng; và các công tác khác do Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Xây dựng giao.

-    Phụ trách công tác chuyên môn của Sở liên quan đến quản lý đô thị và nông thôn trên cơ sở tham mưu của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực chuyên môn được phân công.

-    Phụ trách công tác cấp Giấy phép quy hoạch và Chứng chỉ quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị và quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố về cấp Giấy phép quy hoạch các dự án nhà ở và dự án quan trọng khác.

-    Phụ trách công tác phê duyệt đề cương tổng dự toán quy hoạch đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị.

-     Phụ trách công tác cung cấp thông tin quy hoạch - kiến trúc, ý kiến - thẩm định quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, chấp thuận tổng mặt bằng phương án kiến trúc công trình các dự án nhà ở, dự án hỗn hợp có nhà ở.

-      Chủ tịch Hội đồng thẩm định chuyên môn của Sở.

-     Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn, Tổ công tác của Thành phố, Bộ Xây dựng theo phân công của cấp có thẩm quyền.

-     Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Văn phòng Sở, Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng.

 

Phó Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Đình Hưng:

-    Trực tiếp phụ trách lĩnh vực quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn (bao gồm mạng lưới đường thủy và đường sắt đô thị).

-     Phụ trách công tác giải quyết, tổ chức xử lý các đơn thư khiếu tố, khiếu nại gửi đến Sở và liên quan công tác của Sở.

-     Phụ trách, chỉ đạo công tác hành chính, quản trị, tài vụ, công nghệ thông tin của Sở.

-     Điều hành, chỉ đạo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phân công của Giám đốc Sở.

-     Phụ trách công tác cấp Giấy phép quy hoạch và Chứng chỉ quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị và quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố về cấp Giấy phép quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch, ý kiến - thẩm định QHCT tỉ lệ 1/500 các dự án đầu tư về đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị.

-      Phụ trách công tác phê duyệt đề cương tổng dự toán quy hoạch đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị: dự án hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực được phân công.

-      Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Sở (lĩnh vực được phân công).

-      Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân  Thành phố và phân công của Giám đốc Sở.

-      Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Thanh tra Sở, Trung tâm Thông tin quy hoạch.

 

Phó Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Hoài Nam:

-       Trực tiếp phụ trách lĩnh vực quản lý quy hoạch chung xây dựng; quy hoạch ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội (trừ mạng lưới đường thủy và đường sắt đô thị); quy hoạch xây dựng đô thị tại các khu đô thị có Ban quản lý (trừ khu đô thị mới Thủ Thiêm).

-       Phụ trách công tác cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc do Tổ liên ngành (Sở Tài nguyên và Môi trường) thực hiện.

-       Điều hành, chỉ đạo một số dự án quy hoạch quan trọng theo phân công của Giám đốc Sở.

-      Phụ trách công tác cấp Giấy phép quy hoạch và Chứng chỉ quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị và quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố về cấp Giấy phép quy hoạch, ý kiến - thẩm định quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 các dự án phát triển mới về cơ sở văn hóa, y tế, thể dục thể thao, giáo dục, thương mại, dịch vụ.

-      Phụ trách công tác phê duyệt đề cương tổng dự toán quy hoạch đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị thuộc lĩnh vực được phân công.

-      Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Sở (lĩnh vực được phân công).

-      Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân  Thành phố và phân công của Giám đốc Sở.

-      Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Quản lý quy hoạch chung, Phòng Quản lý quy hoạch Khu vực 1.

 

Phó Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Thanh Toàn:

-    Trực tiếp phụ trách lĩnh vực quản lý quy hoạch phân khu đô thị và nông thôn tỉ lệ 1/2000 – 1/5000 (bao gồm cả quy hoạch giao thông).

-    Phụ trách công tác cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc phục vụ đấu giá đất, mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư; thẩm định giá nhà, đất thuộc Nhà nước quản lý do Ban chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) thực hiện.

-    Phụ trách công tác cấp Giấy phép quy hoạch và Chứng chỉ quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị và quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố về cấp Giấy phép quy hoạch các dự án thuộc lĩnh vực được phân công.

-    Phụ trách công tác phê duyệt đề cương tổng dự toán quy hoạch đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị lĩnh vực được phân công.

-     Điều hành, trực tiếp chỉ đạo một số dự án quan trọng theo phân công của Giám đốc Sở.

-     Phụ trách công tác pháp chế.

-     Phụ trách công tác quản lý thực hiện quy hoạch.

-     Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Sở (lĩnh vực được phân công).

-     Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân  Thành phố và phân công của Giám đốc Sở.

-     Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Quản lý quy hoạch Khu vực 2 và Phòng Quản lý thực hiện quy hoạch - Pháp chế.

 

Phó Giám đốc Sở - Ông Trương Trung Kiên:

-   Trực tiếp phụ trách lĩnh vực liên quan công tác quản lý kiến trúc – cảnh quan, thiết kế đô thị.

-    Phụ trách công tác cấp Giấy phép quy hoạch và Chứng chỉ quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị và quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố về cấp Giấy phép quy hoạch, ý kiến - thẩm định quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 các dự án không thuộc loại nhà ở: công trình tôn giáo; công trình văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, dịch vụ - thương mại, văn phòng (các dự án cải tạo, chỉnh trang).

-    Phụ trách công tác phê duyệt đề cương tổng dự toán quy hoạch đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị: đồ án Thiết kế đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị thuộc lĩnh vực được phân công.

-  Phụ trách các việc liên quan công tác quản lý kiến trúc - cảnh quan, thiết kế đô thị, kiến trúc công trình công cộng, dịch vụ (dự án chỉnh trang, cải tạo) và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn 13 quận cũ (bao gồm khu 930ha Trung tâm Thành phố).

-  Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của Sở,  công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; chỉ đạo điều hành công việc của Trung tâm dự báo và nghiên cứu đô thị (PADDI), ngoại trừ các dự án hợp tác với Lào đang tiến hành.

-  Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Sở (lĩnh vực được phân công).

-   Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và phân công của Giám đốc Sở.

-  Phụ trách giải quyết một số dự án trọng điểm theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

-    Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị theo phân công của Giám đốc Sở: Phòng Quản lý quy hoạch khu Trung tâm, Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc.

 

Object reference not set to an instance of an object.

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
5
9
2
3
6
3
Tìm kiếm