Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố có Giám đốc và một số Phó Giám đốc. Các chức danh này do Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Thành phố và theo các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước.

Hiện nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố có cơ cấu tổ chức bộ máy gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sau:

 

1.    Văn phòng Sở

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu và thực hiện các công việc do Ban Giám đốc Sở giao về công tác tổ chức nhân sự, đào tạo; công tác hành chính, quản trị, tài vụ, kế hoạch - tổng hợp; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; pháp luật - pháp chế; tin học  - bản đồ; thư ký tổng hợp; thư ký thường trực các hội đồng khoa học và xử lý hồ sơ.

 

2.    Phòng Quản lý thực hiện Quy hoạch - Pháp chế

 Phòng Quản lý thực hiện quy hoạch - Pháp chế là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật và tổ chức triển khai các công tác quản lý sau khi quy hoạch đô thị được phê duyệt (công tác quản lý thực hiện quy hoạch) trong phạm vi lĩnh vực Sở quản lý như: Công bố công khai quy hoạch đô thị; Cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị; Công tác rà soát, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện theo quy hoạch đô thị và điều chỉnh quy hoạch đô thị; Công tác tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt của các dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng tập trung (hoặc riêng lẻ).

3.    Thanh tra Sở

Thanh tra Sở là đơn vị thuộc Sở, có con dấu riêng, thực hiện nhiệm vụ theo Luật Xây dựng, Luật Khiếu nại và Tố cáo, Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật, có chức năng giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, kiểm tra thực hiện  quy hoạch trên địa bàn Thành phố.

 

4.    Phòng Quản lý Quy hoạch Khu trung tâm

Phòng Quản lý quy hoạch khu Trung tâm có chức năng tham mưu và thực hiện các công việc do Ban Giám đốc Sở giao về công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tại các quận 1, 2, 3, 4 và Bình Thạnh, ngoại trừ các khu vực có Ban Quản lý khu vực đã được phân cấp quản lý theo quy định.

 

5.    Phòng Quản lý quy hoạch Khu vực 1

Phòng Quản lý quy hoạch Khu vực 1 có chức năng tham mưu và thực hiện các công việc do Ban Giám đốc Sở giao về công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tại các quận - huyện : 5, 6, 7, 8, 10, 11, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ (sau đây gọi là Khu vực 1), ngoại trừ các khu vực có Ban Quản lý khu vực đã được phân cấp quản lý theo quy định.

Nhiệm vụ chính :

- Thẩm định phần kiến trúc và giao thông các nhiệm vụ quy hoạch, đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 và 1/2000;         

- Cung cấp các thông tin về quy hoạch kiến trúc cho các công trình, cụm công trình và các dự án xây dựng trên địa bàn 10 quận được phân công.

 

6.    Phòng Quản lý Quy hoạch Khu vực 2

Phòng Quản lý quy hoạch Khu vực 2 có chức năng và tham mưu và thực hiện các công việc do Ban Giám đốc Sở giao về công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tại các quận - huyện: 9, 12, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức, Hóc Môn và Củ Chi, ngoại trừ các khu vực có Ban Quản lý khu vực đã được phân cấp quản lý theo quy định.

 

7.    Phòng Quản lý Quy hoạch chung

Phòng Quản lý Quy hoạch chung có chức năng tham mưu và thực hiện các công việc do Ban Giám đốc Sở giao về công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ngoại trừ các khu vực có Ban quản lý khu vực đã được phân cấp quản lý theo quy định.

 

8.    Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đô thị

Phòng Quản lý Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật đô thị có chức năng tham mưu và thực hiện các công việc do Ban Giám đốc Sở giao về công tác quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ngoại trừ các khu vực có Ban quản lý khu vực đã được phân cấp quản lý theo quy định.

 

 9.   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Ban Quản lý Dự án Quy hoạch Xây dựng trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, được thành lập theo Quyết định 3829/QĐ-SQHKT ngày 31/12/2009, có quy chế tổ chức và hoạt động được ban hành theo Quyết định số 3830 /QĐ-SQHKT ngày 31/12/2009. Đây là là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, Ngân hàng theo quy định. Chủ đầu tư là  Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

* Nhiệm vụ: 

  Ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do Chủ đầu tư ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ được giao và quyền hạn được ủy quyền.

   - Được chủ đầu tư giao làm chủ dự án thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư về tổ chức thực hiện và quản lý các dự án lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố theo kế hoạch năm của Ủy ban nhân dân thành phố giao, quản lý vốn, chi phí lập quy hoạch xây dựng của các dự án từ giai đoạn lập kế hoạch đến công tác đấu thầu, chỉ định thầu, chuẩn bị lập đồ án, nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán công trình. - Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét thẩm định tổng dự toán các đồ án lập quy hoạch xây dựng của các Quận Huyện, Sở - Ngành thuộc thành phố phê duyệt và các công việc liên quan trong công tác lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố.

* Tổ chức bộ máy hoạt động:

   1. Ban lãnh đạo.

   2. Phòng Kế hoạch - Hành chính.

   3. Phòng Kế toán.

    4. Phòng Kỹ thuật.

Object reference not set to an instance of an object.

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
8
4
4
3
4
9
Tìm kiếm