Tổng quan về đơn vị

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CỦA SỞ QHKT

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CỦA SỞ QHKT

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Kiến trúc sư trưởng TP.HCM theo quyết định số 168/2002/QĐ-TTg ngày 27/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức và hoạt động theo quy chế được ban hành kèm Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND ngày 03/08/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch bằng tiếng Anh là: HOCHIMINH CITY DEPARTMENT OF PLANNING AND ARCHITECTURE.
Viết tắt là: D.P.A
Trụ Sở làm việc: 168 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
ĐT: 028.38232917
Fax: 028.38232918
Email: sqhkt@tphcm.gov.vn
Website: http://qhkt.hochiminhcity.gov.vn

CHỨC NĂNG

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố (quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, kiến trúc đô thị, kiến trúc cảnh quan…) theo quy hoạch tổng thể thành phố đã được Nhà nước phê duyệt ; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Xây dựng ; chịu sự kiểm tra giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

NHIỆM VỤ

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố có các nhiệm vụ sau:

Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị; tham mưu cho UBND Thành phố ban hành các văn bản qui phạm pháp luật về quản lý qui hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận-Huyện chủ trì việc xây dựng kế hoạch lập quy hoạch và tổ chức việc thẩm tra, trình duyệt quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể chuyên ngành, quy hoạch chi tiết và hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng về quy hoạch và kiến trúc đô thị ; được xét duyệt một số quy hoạch chi tiết xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Giới thiệu về địa điểm xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch và thỏa thuận quy hoạch-kiến trúc đối với công trình xây dựng.

Tổ chức việc nghiên cứu đề xuất định hướng về bảo tồn và phát triển kiến trúc đô thị, kiến trúc cảnh quan; đề ra các yêu cầu về bố cục không gian kiến trúc, các giải pháp kiến trúc, các qui chuẩn, qui định về kiến trúc cảnh quan ở Thành phố.

Tổ chức nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học và dự án hợp tác quốc tế về quy hoạch-kiến trúc đô thị; được tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc ngành, lĩnh vực được phân công khi được UBND Thành phố cho phép hoặc ủy quyền.

Tổ chức thu thập và quản lý thông tin, tài liệu, dữ liệu qua điều tra cơ bản của Thành phố và vùng xung quanh có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị. Phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các Quận-Huyện để tổ chức phổ biến công khai quy hoạch được duyệt; tuyên truyền, bồi dưỡng và huớng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý quy hoạch-kiến trúc cho các đối tượng.

Tham gia cùng Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành Thành phố liên quan và UBND các Quận-Huyện trong công tác kiểm tra việc thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

Tổ chức tiếp dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức thuộc các nội dung liên quan trách nhiệm của Sở.

Là thành viên thường trực Hội đồng quy hoạch-kiến trúc Thành phố và tham gia xét duyệt các dự án đầu tư xây dựng theo qui định.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có 4 đơn vị trực thuộc bao gồm:

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc

Trung tâm Thông tin Quy hoạch TP.HCM

Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố

Ban Quản lý Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, được thành lập theo Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố; tổ chức hoạt động theo Quyết định số 3009/QĐ-SQHKT ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Tên giao dịch:     TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC

Địa chỉ: Lầu 5, phòng 5.2, số 168 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 38223690  - Fax: 028. 38241275

Email: ttnckt.sqhkt@tphcm.gov.vnttncktqh@yahoo.com;  ttncktqh@gmail.com

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Tham gia nghiên cứu, đề xuất nội dung, giải pháp tổ chức quản lý kiến trúc đô thị:

a/ Giúp Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về nội dung, giải pháp quản lý công tác kiến trúc cảnh quan đô thị phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết; thiết kế đô thị trên địa bàn Thành phố.

b/ Tham mưu cho Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét quyết định tiêu chí quy hoạch các dự án đầu tư có tính chất, vị trí, quy mô đầu tư quan trọng về không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị.

c/ Hỗ trợ các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc trong công tác thẩm định các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở các công trình đầu tư trọng điểm của Thành phố.

d/ Là thành viên của Hội đồng (chuyên môn) Kiến trúc đô thị thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc quyết định.

2. Thực hiện nghiên cứu về quản lý kiến trúc đô thị:

a/ Nghiên cứu áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng vào công tác quản lý kiến trúc đô thị; đề xuất hiệu chỉnh nội dung của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng để phù hợp với thực tế phát triển và đô thị hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP xem xét quyết định.

b/ Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước vào công tác nghiên cứu và quản lý kiến trúc đô thị.

c/ Thực hiện các đề tài nghiên cứu về kiến trúc, về quản lý kiến trúc đô thị của Trung tâm và theo kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm của Ủy ban nhân dân Thành phố.

d/ Thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và thiết kế đô thị do Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc phân bố trên cơ sở công tác kế hoạch từ ngân sách hàng năm.

3/ Về hoạt động dịch vụ:

a/ Tư vấn các hoạt động quy hoạch – kiến trúc như : Lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, nông thôn và các khu chức năng khác; lập báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự án đầu tư xây dựng; thiết kế công trình kiến trúc.

b/ Tư vấn dịch vụ cung cấp thông tin phục vụ các hoạt động khoa học, công nghệ và quản lý chuyên nghành cho các đối tượng có nhu cầu tư vấn từ nguồn tài liệu lưu trữ, cập nhật, sưu tầm, khai thác, nghiên cứu của Trung tâm trong phạm vi cho phép của luật pháp nhà nước và quy định của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

4/ Các hoạt động khác:

a/ Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, hội thảo chuyên nghành về khoa học, công nghệ và quản lý kiến trúc đô thị.

b/ Tổ chức thi tuyển các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và thiết kế kiến trúc công trình.

c/ Hỗ trợ trung tâm Thông tin Quy hoạch xuất bản ấn phẩm định kỳ về nội dung chuyên ngành quy hoạch và kiến trúc đô thị.

d/ Hợp tác với các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

 


TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, được thành lập theo Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 14 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức hoạt động theo Quyết định số 2989/QĐ-SQHKT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

I.GIỚI THIỆU CHUNG:

Tên giao dịch:                                    TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên giao dịch bằng Tiếng Anh:             PLANNING INFORMATION CENTER OF HOCHIMINH CITY

Tên viết tắt là: PlanIC

Địa chỉ: Lầu 6, số 168 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 22103334 - 028 22103335

Email: ttttqh.sqhkt@tphcm.gov.vn - Website: http://www.planic.org.vn 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Trung tâm Thông tin Quy hoạch có chức năng giúp Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác tổ chức công bố quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Thực hiện công bố công khai rộng rãi quy hoạch xây dựng được duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

2. Tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về quy hoạch xây dựng, các đồ án quy hoạch được phê duyệt.

3. Hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy định về kiến trúc cảnh quan và các quy định khác có liên quan.

4. Thực hiện các dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

5. Thực hiện các dịch vụ tư vấn về đầu tư, lập quy hoạch, thiết kế đô thị, thiết kế kiến trúc công trình.

6. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thông tin địa lý (GIS) vào công tác của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các quận – huyện.

7. Nghiên cứu khoa học về quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị.

8. Tổ chức các lớp ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực chuyên môn và quản lý ngành cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng của Thành phố.

9. Xây dựng hệ thống các văn bản để quản lý các mặt hoạt động của Trung tâm và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ của Trung tâm thông tin Quy hoạch TP

1. Về thông tin lưu trữ:

a) Thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp, phân tích thông tin liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, đầu tư phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

b) Thực hiện công bố công khai các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt bao gồm: quy hoạch chung xây dựng thành phố, quy hoạch chung xây dựng các quận huyện, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và dự án xây dựng các công trình trọng điểm theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

c) Thực hiện cắm mốc quy hoạch xây dựng đối với các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

d) Tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị.

e) Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện các chương trình nghe, nhìn về quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị.

f) Hướng dẫn, cung cấp các văn bản liên quan tới các quy định về quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị.

2. Về ứng dụng công nghệ thông tin và bản đồ:

a) Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thông tin địa lý (GIS) vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc gồm: Quản lý và vận hành Trang Web; tham gia quản lý và triển khai các dự án về công nghệ thông tin, ứng dụng GIS, mua sắm các thiết bị phần cứng của Sở Quy hoạch-Kiến trúc và Trung tâm Thông tin quy hoạch.

b) Thực hiện dịch vu tư vấn và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thông tin địa lý (GIS) cho các quận – huyện và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

c) Thực hiện dịch vụ tư vấn lập dự án, thiết kế, đào tạo chuyển giao công nghệ thông tin, công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) ứng dụng cho công tác quy hoạch và quản lý đô thị.

d) Thực hiện các dịch vụ về số hóa, biên tập, in ấn bản đồ quy hoạch, bản vẽ quy hoạch.

3. Về hoạt động dịch vụ:

a) Thực hiện tư vấn về thông tin quy hoạch: cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng và đầu tư xây dựng phát triển đô thị theo yêu cầu.

b) Thực hiện tư vấn lập dự án và thiết kế quy hoạch đô thị, gồm: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và các dự án đầu tư xây dựng; thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị và công nghiệp.

c) Thực hiện tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp.

d) Giới thiệu địa điểm các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm kêu gọi đầu tư của Thành phố.

e) Thực hiện các dịch vụ triển lãm về quy hoạch xây dựng, gồm: tổ chức các triển lãm, hội nghị, hội thảo chuyên đề về quy hoạch xây dựng, đầu tư phát triển đô thị theo yêu cầu;

f) Thực hiện các dịch vụ quảng cáo về quy hoạch xây dựng.

4. Các hoạt động khác:

a) Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ sở đào tạo có chức năng để tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị và quản lý đô thị.

b) Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị.

c) Phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị.

 

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

Viện Quy hoạch Xây dựng TP. Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập có bề dày hơn 40 năm hình thành và phát triển, tiền thân là Phòng Quy hoạch của Viện Thiết kế - Quy hoạch tổng hợp thuộc Sở Xây dựng trong những ngày đầu Thành phố mới giải phóng. Ngày 28 tháng 4 năm 1977, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 340/QĐ-UB thành lập Viện Quy hoạch Thành phố trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua các giai đoạn, Viện đã nhiều lần điều chỉnh tên và thay đổi cơ quan chủ quản: từ Viện Quy hoạch và Khoa học kỹ thuật xây dựng trực thuộc Ủy ban xây dựng cơ bản Thành phố; Viện Nghiên cứu Quy hoạch xây dựng và Kiến trúc đô thị trực thuộc Sở Xây dựng rồi Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố trực thuộc Kiến trúc sư Trưởng Thành phố (sau đó đổi tên thành Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh) và tên gọi hiện nay là Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 4587/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; và đến nay là đơn vị trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo Quyết định số 

I.GIỚI THIỆU CHUNG:

Tên giao dịch:                                     VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

Tên giao dịch bằng Tiếng Anh:             URBAN PLANNING INSTITUTE

Tên viết tắt là: UPI

Địa chỉ: 216 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

Điện thoại: 028.39303515 Fax : 028.39303293

Website: https://www.vienquyhoachtphcm.vn/https://www.upihcm.com

Email : vienqhxd.sqhkt@tphcm.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban, Sở ngành về các vấn đề liên quan đến quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch, thiết kế đô thị, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi có yêu cầu.

2. Tổ chức nghiên cứu, tư vấn lập và điều chỉnh các loại quy hoạch xây dựng gồm: quy hoạch chung; quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết; thiết kế đô thị riêng; quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị; quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

3. Phối hợp thực hiện với các Sở - ngành Thành phố về lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, quy hoạch ngành, các chương trình, dự án có liên quan đến quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu công nghiệp và các khu chức năng khác.

4. Nghiên cứu khoa học về thiết kế xây dựng, cải tạo, bảo tồn, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong và ngoài nước để áp dụng vào các đồ án quy hoạch xây dựng. Tham gia hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành quy hoạch đô thị và kiến trúc đô thị.

 

BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUY HOẠCH THÀNH PHỐ

Ngày 28/11/2018, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 5316/QĐ-UBND tổ chức lại Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phô trực thuộc UBND thành phố thành Ban quản lý xây dựng Trung tâm triễn lãm quy hoạch thành phố trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc (BQLXD Trung tâm Triển lãm QHTP)

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Tên giao dịch tiêng Việt: Ban Quản lý Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố

Trụ sở: 98 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM

ĐT: (84) 028. 3526.8823  -  Fax: (84) 028. 3526.8825

Email: bqlxdtttlqh@tphcm.gov.vn

II. CHỨC NĂNG:

-       Tham mưu, tư vấn cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện dự án Xâv dụng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

-       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Quy hoạch - Kiến trúc giao.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

Tham mưu cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện dự án Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Làm chủ đầu tư dự án xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng; bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi của dự án.

- Làm đối tác trực tiếp với đối tác trong nước và nước ngoài trong các quan hệ giao dịch liên quan đến dự án.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết và tiến độ tài liệu các dự án thành phần; tồ chức quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của dự án và xử lý các phát sinh khi thực hiện các dự án.

- Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật của nhà nước trong quá trình quản lý điều hành dự án và những vấn đề có liên quan theo quy định.

- Chấp hành chế độ báo cáo tài chính, chế độ về kế toán, thống kê, kiểm toán, quyết toán theo quy định hiện hành.

- Đảm bảo chế độ quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng, các dự án có liên quan khác của thành phố để triển khai có hiệu quả trên nhiêu lĩnh vực của dự án.

- Bảo đảm thực hiện đúng chế độ thông tin, lưu trữ, bảo mật và báo cáo theo quv định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao.

 

 

Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)