Sơ đồ tổ chức

Nguyễn Thanh Nhã

Giám đốc Sở

1
Ông Trương Trung Kiên

Ban Giám đốc

20
Phan Ngọc Phúc

Phó Giám đốc Sở

19
Nguyễn Đình Hưng

Phó Giám đốc Sở

2
Nguyễn Hồng Vân

Văn phòng Sở

4
.Nguyễn Thị Nam Hải

Thanh tra Sở

5
Nguyễn Anh Tuấn

P. Quản lý Quy hoạch chung

13
Lương Thu Anh

P. Quản lý Quy hoạch Khu Trung tâm

12
Phan Văn Tuấn

P. Quản lý Quy hoạch Khu vực 1

11
Nguyễn Hữu Anh

P. Quản lý Quy hoạch Khu vực 2

10
Lý Khánh Tâm Thảo

P. Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Đô thị

9
Huỳnh Trịnh Phong

P. Quản lý thực hiện Quy hoạch và Pháp chế

8

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc

16
Bùi Quốc Cường

Trung tâm Thông tin Quy hoạch

15

Ban Quản lý Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố

14
Giám đốc Sở: Ông

Nguyễn Thanh Nhã

Điện thoại: 028. 38232917 – 546
Email: ntnha.sqhkt@tphcm.gov.vn

1
Phó giám đốc Sở: Ông

Ông Trương Trung Kiên

Điện thoại: (028) 38232917
Email: ttkien.sqhkt@tphcm.gov.vn

20
Phó giám đốc Sở: Ông

Phan Ngọc Phúc

Điện thoại: 0903313068
Email: pnphuc.sqhkt@tphcm.gov.vn

19
Phó giám đốc Sở: Ông

Nguyễn Đình Hưng

Điện thoại: 028.38232917 – 115
Email: ndhung.sqhkt@tphcm.gov.vn

2
Chánh Văn phòng

Nguyễn Hồng Vân

Điện thoại: 028. 38232917 - 122
Email: nhvan.sqhkt@tphcm.gov.vn

4
Chánh Thanh tra Sở:

.Nguyễn Thị Nam Hải

Điện thoại: 028. 38232917 – 107
Email: ntnhai.sqhkt@tphcm.gov.vn

5
Trưởng phòng: Ông

Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 028. 38232917 – 318
Email: ngatuan.sqhkt@tphcm.gov.vn

13
Trưởng phòng:

Lương Thu Anh

Điện thoại: 028. 38232917 – 319
Email: ltanh.sqhkt@tphcm.gov.vn

12
Trưởng phòng: Ông

Phan Văn Tuấn

Điện thoại: 028. 38232917 – 528
Email: pvtuan.sqhkt@tphcm.gov.vn

11
Trưởng phòng: Ông

Nguyễn Hữu Anh

Điện thoại: 028. 38232917 – 429
Email: nhuuanh.sqhkt@tphcm.gov

10
Trưởng phòng: Ông

Lý Khánh Tâm Thảo

Điện thoại: 028. 38232917 – 426
Email: lktthao.sqhkt@tphcm.gov.vn

9
Trưởng phòng: Ông

Huỳnh Trịnh Phong

Điện thoại: 028. 38232917 – 220
Email: htphong.sqhkt@tphcm.gov.vn

8
Giám đốc trung tâm: Ông

Nguyễn Duy Hưng

Điện thoại: 028. 382241275
Email: nduyhung.sqhkt@tphcm.gov.vn

16
Giám đốc Trung tâm Ông

Bùi Quốc Cường

Điện thoại: 028 22103334 - 028 22103335
Email: ttttqh.sqhkt@tphcm.gov.vn

15
Phụ trách Ban Ông

Ông Huỳnh Văn Quốc

Điện thoại: (84) 028. 3526.8823
Email: bqlxdtttlqh@tphcm.gov.vn

14
Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)