Tổng quan về đơn vị

Nguyễn Thanh Nhã

Giám đốc Sở

1
Ông Trương Trung Kiên

Phó Giám đốc Sở

20
Phan Văn Tuấn

Phó Giám đốc Sở

17
Phan Ngọc Phúc

Phó Giám đốc Sở

19
Nguyễn Hồng Vân

Văn phòng Sở

4
.Nguyễn Thị Nam Hải

Thanh tra Sở

5
Nguyễn Anh Tuấn

P. Quản lý Quy hoạch chung

13
Lương Thu Anh

P. Quản lý Quy hoạch Khu Trung tâm

12
Trương Quang Thục Trinh

P. Quản lý Quy hoạch Khu vực 1

11
Nguyễn Hữu Anh

P. Quản lý Quy hoạch Khu vực 2

10
Lý Khánh Tâm Thảo

P. Quản lý HTKT Đô thị

9
Huỳnh Trịnh Phong

P. QL Thực hiện QH và Pháp chế

8
Ông NGÔ ANH VŨ

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG TP.HCM

21
Nguyễn Duy Hưng

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc

16
Bùi Quốc Cường

Trung tâm Thông tin Quy hoạch

15
Thái Nguyễn Du

Ban Quản lý Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố

14
Giám đốc Sở: Ông

Nguyễn Thanh Nhã

Điện thoại: 028. 38232917 – 546
Email: ntnha.sqhkt@tphcm.gov.vn

1
Phó giám đốc Sở: Ông

Ông Trương Trung Kiên

Điện thoại: (028) 38232917
Email: ttkien.sqhkt@tphcm.gov.vn

20
Phó giám đốc Sở Ông

Phan Văn Tuấn

Điện thoại: (028) 38232917
Email: pvtuan.sqhkt@tphcm.gov.vn

17
Phó giám đốc Sở: Ông

Phan Ngọc Phúc

Điện thoại: 0903313068
Email: pnphuc.sqhkt@tphcm.gov.vn

19
Chánh Văn phòng

Nguyễn Hồng Vân

Điện thoại: 028. 38232917 - 122
Email: nhvan.sqhkt@tphcm.gov.vn

4
Chánh Thanh tra Sở:

.Nguyễn Thị Nam Hải

Điện thoại: 028. 38232917 – 107
Email: ntnhai.sqhkt@tphcm.gov.vn

5
Trưởng phòng: Ông

Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 028. 38232917 – 318
Email: ngatuan.sqhkt@tphcm.gov.vn

13
Trưởng phòng:

Lương Thu Anh

Điện thoại: 028. 38232917 – 319
Email: ltanh.sqhkt@tphcm.gov.vn

12
Trưởng phòng:

Trương Quang Thục Trinh

Điện thoại: 028. 38232917 – 528
Email: tqttrinh.sqhkt@tphcm.gov.vn

11
Trưởng phòng: Ông

Nguyễn Hữu Anh

Điện thoại: 028. 38232917 – 429
Email: nhuuanh.sqhkt@tphcm.gov

10
Trưởng phòng: Ông

Lý Khánh Tâm Thảo

Điện thoại: 028. 38232917 – 426
Email: lktthao.sqhkt@tphcm.gov.vn

9
Trưởng phòng: Ông

Huỳnh Trịnh Phong

Điện thoại: 028. 38232917 – 220
Email: htphong.sqhkt@tphcm.gov.vn

8
Viện trưởng Ông

Ông NGÔ ANH VŨ

Điện thoại: 028.39303515
Email: vqhxd.sqhkt@tphcm.gov.vn; navu.sqhkt@tphcm.gov.vn

21
Giám đốc trung tâm: Ông

Nguyễn Duy Hưng

Điện thoại: 028. 382241275
Email: ttnckt.sqhkt@tphcm.gov.vn; nduyhung.sqhkt@tphcm.gov.vn

16
Giám đốc Trung tâm Ông

Bùi Quốc Cường

Điện thoại: 028 22103015- 028 22103014
Email: ttttqh.sqhkt@tphcm.gov.vn; bqcuong.sqhkt@tphcm.gov.vn

15
Phó Trưởng Ban Ông

Thái Nguyễn Du

Điện thoại: (84) 028. 3526.8823
Email: bqlxdtttlqh@tphcm.gov.vn

14
Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)