Tin Tuyển dụng

STT Chức danh tuyển Số lượng Ngày đăng Hạn nộp hồ sơ Mẫu đơn
1 Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2020[ xem chi tiết ] 1 23/11/2020 22/12/2020
2 Thông báo tuyển dụng Công chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2020[ xem chi tiết ] 8 10/11/2020 10/11/2020
3 Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2019[ xem chi tiết ] 5 26/08/2019 24/09/2019
4 Tuyển dụng công chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2019[ xem chi tiết ] 3 28/07/2019 16/08/2019
5 Sở Quy hoạch – Kiến trúc thông báo tuyển dụng[ xem chi tiết ] 2 10/06/2017 23/06/2017
6 TP.HCM: Triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Thành phố năm 2016[ xem chi tiết ] 1 31/10/2016 31/10/2016
7 Thông báo xét tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin Quy hoạch năm 2016[ xem chi tiết ] 11 29/09/2016 12/10/2016
8 Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2016[ xem chi tiết ] 14 27/09/2016 17/10/2016
9 Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở Quy hoạch-Kiến trúc năm 2016[ xem chi tiết ] 2 03/08/2016 30/08/2016
10 22/12 – 25/12/2015: Thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 – Đợt 2[ xem chi tiết ] 1 14/12/2015 14/12/2015
11 Kiểm tra dữ liệu đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2015 - Đợt 2 và gửi hình làm phiếu báo danh[ xem chi tiết ] 1 04/12/2015 04/12/2015
12 23/11/2015 – 05/12/2015: Ôn thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 – đợt 2[ xem chi tiết ] 1 20/11/2015 22/11/2015
13 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC NĂM 2015 (ĐỢT 2)[ xem chi tiết ] 1 20/11/2015 20/11/2015
14 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2015[ xem chi tiết ] 1 09/11/2015 19/11/2015
15 Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2015 (đợt 2)[ xem chi tiết ] 9 28/10/2018 12/11/2015
16 Danh sách ứng viên đủ điểu kiện xét tuyển viên chức của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2015[ xem chi tiết ] 1 23/10/2015 23/10/2015
17 Thông báo Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin Quy hoạch năm 2015[ xem chi tiết ] 10 18/09/2015 08/10/2015
18 Thông báo Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc năm 2015[ xem chi tiết ] 8 25/08/2015 22/09/2015
19 Sở Quy hoạch-Kiến trúc: Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị trực thuộc năm 2015[ xem chi tiết ] 4 04/05/2015 15/05/2015
20 Thông báo thi tuyển công chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2015[ xem chi tiết ] 1 25/02/2015 24/03/2015
21 Thông báo thi tuyển công chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2014[ xem chi tiết ] 5 20/08/2014 19/09/2014
22 Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM thông báo tuyển dụng[ xem chi tiết ] 1 10/10/2012 31/10/2012
23 Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM thông báo tuyển dụng[ xem chi tiết ] 1 20/08/2012 24/08/2012
24 Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM thông báo tuyển dụng công chức[ xem chi tiết ] 1 14/10/2009 15/10/2009
25 Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2015 (đợt 2)[ xem chi tiết ] 1 17/08/2009 15/09/2009
Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)